Regulamin sklepu Internetowego upasibrzuszka.pl

1 Słowniczek

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 1. SPRZEDAWCA - firma: Manufaktura Justyna Kusińska, ul. Kopernika 23 lok 13, 00-359 Warszawa (Polska), NIP 118-188-55-91
 2. ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Duża 32, 05-270 Marki
 3. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: zamowienia@upasibrzuszka.pl
 4. NUMER TELEFONÓW KONTAKTOWYCH: 534 242 483
 5. GODZINY PRACY: codziennie, w godzinach 10-17 (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy)
 6. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy prowadzony przez firmę Manufaktura Justyna Kusińska. dostępny pod adresem URL www.upasibrzuszka-brodno.pl
 7. UŻYTKOWNIK - każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (konsument), a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
 8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli UŻYTKOWNIKA, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane.
 9. Funkcję biura obsługi klienta pełni lokal przy ul.Dużej 32 w Markach 05-270 w godzinach 14.30-17.00 od poniedziałku do piątku.

2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO, znajdującego się pod adresem URL www.upasibrzuszka.pl w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy, której stronami są SPRZEDAWCA oraz UŻYTKOWNIK.
 2. Każda osoba dokonująca zakupów w SKLEPIE INTERNETOWYM potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i akceptuje go w niniejszej formie.
 3. Każdy UŻYTKOWNIK serwisu zobowiązuje się przestrzegać niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a także UŻYTKOWNIK zobowiązuje się poszanowania dobrych obyczajów.

3 Przedmiot sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są wszystkie produkty zamieszczone w SKLEPIE INTERNETOWYM.
 2. Zakupione produkty dostarczane są UŻYTKOWNIKOWI przez SPRZEDAWCE za pośrednictwem DOSTAWCY, na wskazany przez KLIENTA.
 3. Ceny podane w SKLEPIE INTERNETOWYM są cenami brutto.

4 Składanie zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu produktu znajdującego się w SKLEPIE INTERNETOWYM poprzez złożenie zamówienia.
 2. Aby złożyć zamówienie za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO należy skompletować zamówienie (które będzie widoczne na stronie "koszyk"), a następnie wypełnić formularz zamówienia i wybrać sposób płatności. Następnie należy zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na odpowiedni przycisk. Takie działanie oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 3. Każde zamówienie jest weryfikowane w sposób zautomatyzowany, poprzez wysłanie odpowiedniego maila na podany przez UŻYTKOWNIKA adres e-mail w formularzu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza iż zamówienie zostało złożone w sposób prawidłowy
 4. SPRZEDAWCA przewiduje zamieszczanie w SKLEPIE INTERNETOWYM produktów w promocyjnych cenach. Promocyjne produkty wystawiane są okresowo, a ich ilość może być ograniczona. Zamówienia na te produkty przyjmowane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

5 Realizacja zamówienia

 1. UŻYTKOWNIK, podczas składania zamówienia, zobowiązany jest do podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku podania nieprawidłowych informacji SPRZEDAWCA ma prawo odmówić realizacji zamówienia a także może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.
 2. SPRZEDAWCA zastrzega sobie możliwość kontaktu z UŻYTKOWNIKIEM drogą mailową lub telefoniczną celem potwierdzenia lub realizacji zamówienia.
 3. SPRZEDAWCA realizuje zamówienia niezwłocznie - w terminie ustalonym z UŻYTKOWNIKIEM.
 4. Za datę otrzymania zapłaty uznaje się datę wpływu środków na konto bankowe SPRZEDAWCY pełnej ceny produktu.
 5. Termin realizacji zlecenia może się wydłużyć, o czym SPRZEDAWCA poinformuje UŻYTKOWNIKA mailowo lub telefonicznie.

 6 Reklamacje

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres biuro@upasibrzuszka-brodno.pl.
 3. Podczas wnoszenia o reklamację prosimy podać:
  • imię i nazwisko
  • adres
  • dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. numer zamówienia, datę transakcji itp.)
  • przedmiot
  • przyczynę reklamacji
  • dane kontaktowe
 4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia , maksymalnie w terminie 14 dni roboczych.
 6. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

7 Odstąpienie od umowy

 1. W terminie 10 minut od chwili złożenia zamówienia UŻYTKOWNIK ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny.
 2. Prawo wskazane w tym paragrafie dotyczy tylko sprzedaży, której stroną jest osoba fizyczna, dokonująca zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zamówienie można odwołać przez pocztę elektroniczną wysyłając maila o tytule "Anulowanie zamówienia [nazwa produktu]", wpisując po słowie "zamówienia" odpowiednią nazwę produktu.
 4. SPRZEDAWCA nie odpowiada za działania lub zaniechania osób trzecich, które utrudniają realizację zamówienia.
 5. SPRZEDAWCA nie odpowiada za nieotrzymanie przez Użytkownika produktów z przyczyn leżących po stronie UŻYTKOWNIKA.
 6. W przypadku prawidłowego odebrania zakupionego produktu, zamówienie uważa się za zrealizowane.

8 Postanowienia końcowe

 1. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 2. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści, które UŻYTKOWNICY kierują do SPRZEDAWCY, jeśli treści te dotyczą kwestii związanych z funkcjonowaniem SKLEPU INTERNETOWEGO oraz jeśli SPRZEDAWCA uzna, że są one warte upublicznienia.
 5. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie oraz zasadach funkcjonowania SKLEPU INTERNETOWEGO.
 6. Wszelakie zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed opublikowaniem zmian na stronie SPRZEDAWCY.
 7. Niniejszy Regulamin chroniony jest prawem autorskim.
Zmówienia prosimy składać od 11.00-17.45.